Ogólne zasady współpracy GSG

GSG World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000606257, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się nr NIP: 8992785467 oraz nr REGON: 363909551, dalej zwana „GSG World”, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego ustala i ogłasza ogólne warunki umów – Ogólne Zasady Współpracy (dalej: „OZW”), na podstawie których dokonuje na rzecz Członków Klubu GSG, sprzedaży produktów oraz realizuje zobowiązania wynikające z zawartych umów współpracy.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części oraz w innych dokumentach GSG World użyte zostały poniższe określenia, oznaczają one:

 1. CZŁONEK KLUBU – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, którą łączy z GSG World zawarta odpowiednia umowa współpracy, o której mowa w ust. 5, 6 lub 7, w czasie obowiązywania tej umowy.
 2. PARTNER – osoba fizyczna, która – jako konsument – zawarła z GSG World umowę współpracy wymienioną w ust. 5 (Deklarację Partnerską), w celu możliwości dokonywania zakupów produktów, będących w ofercie handlowej GSG World, z odpowiednimi opustami bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (na potrzeby własne, rodziny, znajomych itp.).
 3. PARTNER BIZNESOWY – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą, która zawarła z GSG World umowę współpracy wymienioną w ust. 6 (Umowę Partnerską), w celu prowadzenia działalności na rzecz GSG World, poprzez organizowanie struktur sprzedażowo-konsumenckich, sprzedaż produktów oraz promocję firmy i reklamę znaku GSG World.
 4. PROGRAM GSG – model biznesowy, określający zasady organizacji struktury sprzedaży oraz zależności pomiędzy wielkością wykonanych w strukturze obrotów a przysługującymi gratyfikacjami, w ramach którego Partnerzy Biznesowi organizują strukturę sprzedaży produktów oraz reklamują znak GSG World.
 5. DEKLARACJA PARTNERSKA – umowa współpracy zawierana pomiędzy GSG World a Partnerem, będącym konsumentem. Na mocy Deklaracji Partnerskiej, Partner otrzymuje uprawnienie do nabywania produktów GSG World, pozyskiwania nowych Członków Klubu oraz otrzymywania opustów, zgodnie z Systemem Gratyfikacji, o którym mowa w ust. 19.
 6. UMOWA PARTNERSKA – umowa współpracy zawierana pomiędzy GSG World, a Partnerem Biznesowym, na mocy której Partner Biznesowy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi na rzecz GSG World, polegające na organizowaniu struktur sprzedażowo–konsumenckich, sprzedaży produktów oraz promocję produktów firmy i reklamę znaku GSG, za co będzie otrzymywał od GSG World gratyfikacje na zasadach określonych w Systemie Gratyfikacji, o którym mowa w ust. 19.
 7. UMOWA ZLECENIE – dodatkowa umowa współpracy zawierana pomiędzy GSG World a Partnerem, o którym mowa w ust. 2, na warunkach zaproponowanych przez GSG World, na mocy której Partner będzie świadczył usługi na rzecz GSG World, polegające na organizowaniu struktur sprzedażowo–konsumenckich, sprzedaży produktów oraz promocję produktów firmy i reklamę znaku GSG, za co będzie otrzymywał od GSG World gratyfikacje na zasadach określonych w Systemie Gratyfikacji, o którym mowa w ust.19. Zawarcie Umowy Zlecenia zależy od woli GSG World, a Partner nie posiada roszczenia o jej zawarcie.
 8. OPUST (POTOCZNIE „UPUST”) – zniżka ceny określonej partii produktów nabywanych przez Członka Klubu, ustalana według zasad określonych w Systemie Gratyfikacji. Opust nie może przekroczyć 99% wartości brutto danego zamówienia produktów.
 9. PROWIZJA – należność za wykonanie usługi w okresie rozliczeniowym, naliczana zgodnie z zawartą umową według zasad określonych w I etapie Systemu Gratyfikacji, rozliczana w formie opustu lub wypłacana na podstawie zlecenia wypłaty i wystawionej faktury.
 10. PREMIA – należność za wykonanie usługi w okresie rozliczeniowym, naliczana niezależnie od prowizji, zgodnie z zawartą umową według zasad określonych w II etapie Systemu Gratyfikacji, rozliczana w formie opustu lub wypłacana na podstawie zlecenia wypłaty i wystawionej faktury.
 11. BONUS – należność wynikająca z realizacji programów motywacyjnych, rozliczana w formie opustu lub wypłacana na podstawie zlecenia wypłaty i wystawionej faktury.
 12. OKRES ROZLICZENIOWY – okres, za który naliczane są należności dla Członka Klubu z tytułu zawartej umowy. Okres rozliczeniowy trwa nie krócej niż 21 dni i rozpoczyna się we wtorek, następujący po dniu zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Czas trwania okresu rozliczeniowego wskazywana jest każdorazowo na stronie internetowej GSG World.
 13. PUNKTY LUB PKT – jednostki uzyskiwane przez Członka Klubu zależnie od ilości i rodzaju zakupionych produktów handlowych. Uzyskiwane punkty są kumulowane w ramach jednego okresu rozliczeniowego.
 14. NUMER ID – przypisany każdemu Członkowi Klubu numer identyfikujący w sieci dystrybucyjnej GSG World.
 15. PRODUKTY HANDLOWE – produkty sprzedawane przez GSG World, pod marką GSG oraz inne towary dostępne w ofercie, posiadające odpowiednią ilość punktową określoną przez GSG World.
 16. ZLECENIE WYPŁATY – oświadczenie woli Partnera Biznesowego dokonane za pośrednictwem panelu, o zleceniu wypłaty środków zgromadzonych w wirtualnym portfelu (w panelu Partnera).
 17. STRUKTURA GSG – zależności powstające pomiędzy Członkami Klubu, wynikające z pozyskiwania nowych Członków Klubu przez Partnerów oraz Partnerów Biznesowych.
 18. STRUKTURA CZŁONKA KLUBU GSG – osoby fizyczne lub prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które podpisały umowę współpracy z GSG World, o której mowa w ust. 5 lub 6, z rekomendacji danego Członka Klubu oraz z rekomendacji tych i kolejnych osób, z użyciem numeru ID lub – w przypadku braku rekomendacji – przypisane przez system.
 19. SYSTEM GRATYFIKACJI – zbiór zasad określających warunki naliczania wszelkich gratyfikacji wynikających z zawartej umowy współpracy z GSG World (opustów, prowizji, premii, bonusów i innych). System Gratyfikacji stanowi aktualną ofertę naliczania gratyfikacji GSG World dla Członków Klubu, która może być zmienna w czasie, o czym Partnerzy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem panelu Partnera.
 20. LOKALIZACJA – określone miejsce Członka Klubu w strukturze GSG.
 21. ZAWIESZENIE WSPÓŁPRACY –oświadczenie GSG World skierowane na piśmie do Członka Klubu, powodujące tymczasowe wstrzymanie możliwości dokonywania zakupów oraz wypłacania gratyfikacji, jakie wynikałyby z Systemu Gratyfikacji za okresy po zawieszeniu współpracy. Zawieszenie współpracy możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 8 i 9.
 22. ZNAK GSG – wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej przysługujące GSG World, w tym prawa do znaków.
 23. PANEL CZŁONKA KLUBU, DALEJ PANEL – panel administracyjny www prowadzony przez GSG World pod adresem http://www.gsgworld.eu utworzony indywidualnie dla każdego Członka Klubu, do którego dostęp wymaga zalogowania.
 24. SAMOFAKTUROWANIE – wystawianie faktur przez GSG World w imieniu i na rzecz Członka Klubu z tytułu świadczonych na podstawie Umowy Partnerskiej lub umowy zlecenia usług, zgodnie z art. 106d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 25. AKCEPTACJA FAKTURY – oświadczenie woli Członka Klubu dokonane za pośrednictwem panelu, akceptujące fakturę wystawioną przez GSG World w imieniu i na rzecz Członka Klubu.
 26. WIRTUALNY PORTFEL – narzędzie służące do rozliczeń pomiędzy GSG World i Członkiem Klubu, dostępne w panelu.
 27. ZESTAW AKTYWACYJNY – zestaw produktów, materiałów reklamowych, narzędzi biznesowych oraz usług ustalonych przez GSG World, którego zakup umożliwia dostęp do przywilejów Członka Klubu. Zestaw aktywacyjny nie posiada wartości punktowej.
 28. OPŁATA BACK OFFICE – jednorazowa opłata w kwocie ustalonej przez GSG World za utworzenie i obsługę panelu Członka Klubu (back office), przy czym dokonanie przez Członka Klubu rejestracji nie wiąże się z obowiązkiem poniesienia tej opłaty. Opłata back office zostaje naliczona dopiero z momentem aktywacji, a jej wysokość określona jest w aktualnym cenniku produktów GSG World, dostępnym na stronie internetowej GSG World.
 29. ZAKUP KWALIFIKACYJNY – zakup produktów handlowych przez Członka Klubu na własny numer ID, uprawniający do naliczenia i wypłacenia opustów i innych gratyfikacji. Zakup kwalifikacyjny oznacza zebranie określonej ilości punktów w danym okresie rozliczeniowym i wynika z Systemu Gratyfikacji.

§ 2. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU GSG

 1. Przystąpienie do Klubu GSG następuje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy współpracy, o której mowa w § 1 ust. 5 lub 6 (Deklaracji Partnerskiej lub Umowy Partnerskiej).
 2. Umowa współpracy zostaje zawarta w formie elektronicznej poprzez wypełnienie przez kandydata formularza rejestracyjnego na stronie internetowej GSG World (podanie danych osobowych) i zaakceptowanie OZW oraz warunków umowy. Dopuszcza się zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie papierowej.
 3. Potwierdzenie zawartej umowy Członek Klubu otrzymuje drogą elektroniczną poprzez udostępnienie w Panelu Partnera umowy współpracy oraz niniejszych Ogólnych Zasad Współpracy w wersji możliwej do ściągnięcia i zapisania na trwałym nośniku danych (format .pdf lub podobny).
 4. Z chwilą zawarcia umowy współpracy, Członkowi Klubu zostaje nadany numer ID.
 5. Członek Klubu GSG może posiadać w strukturze GSG tylko jedną lokalizację.
 6. GSG World zastrzega, że osoby, pomiędzy którymi istnieje małżeńska wspólność ustawowa mogą zawrzeć osobne umowy współpracy (działać pod różnymi numerami ID), jednak wyłącznie w tej samej linii sponsorskiej.
 7. Dostęp do przywilejów przewidzianych dla Członków Klubu możliwy jest po wykupieniu i zarejestrowaniu w systemie wybranego zestawu aktywacyjnego.
 8. Zarejestrowanie zestawu aktywacyjnego w ciągu 7 dni od zawarcia umowy daje możliwość zwolnienia z opłaty back office (w zależności od aktualnie obowiązujących zasad) oraz udzielenia dodatkowego rabatu (w wysokości określonej przez GSG World każdorazowo w cenniku na stronie www).
 9. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8 Członek Klubu może zarejestrować zestaw aktywacyjny zakupiony wyłącznie poprzez e-sklep GSG-World.
 10. GSG World zastrzega sobie prawo proponować na swojej stronie internetowej Członkom Klubu zakup zestawów aktywacyjnych, które zwalniają z opłaty back office lub innych opłat przy ich zakupie w terminie dłuższym, niż określony w ust. 8.
 11. W przypadku nie spełnienia ustaleń określonych w ust. 7 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z GSG World, umowa wygasa, a Członek Klubu jest usuwany ze swojej lokalizacji w strukturze.
 12. Ponowne przystąpienie do Klubu GSG może nastąpić za zgodą Zarządu GSG, jednak nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy.

§ 3. PRAWA I PRZYWILEJE

 1. Członek Klubu jest uprawniony do zakupu produktów w cenach preferencyjnych zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www po zalogowaniu się w panelu partnera.
 2. Członek Klubu za zakup produktów handlowych otrzymuje punkty (pkt).
 3. Lista produktów oferowanych do nabycia Członkom Klubu jest udostępniana na stronie www GSG World i zawiera każdorazowo co najmniej cenę oraz wartość punktową każdego produktu. GSG World gwarantuje niezmienność wartości punktowej danego produktu z listy produktów przez czas trwania okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem możliwości zaoferowania Członkom Klubu, w każdym czasie, warunków korzystniejszych.
 4. GSG World zobowiązuje się do podania do wiadomości Członkom Klubu wykazu produktów handlowych w taki sposób, aby przed dokonaniem zakupu mogli zapoznać się z nimi oraz z przypisaną im wartością punktów.
 5. Członkowi Klubu, który w okresie rozliczeniowym dokonał zakupu kwalifikacyjnego, są naliczane gratyfikacje za ten okres, w wysokości i na zasadach określonych w Systemie Gratyfikacji.
 6. Członek Klubu ma prawo przystąpić do programów motywacyjnych i otrzymywać przewidziane w tych programach bonusy, na warunkach określonych dla każdego programu.
 7. Członek Klubu, za osiągnięcie określonych poziomów może być honorowany odznaczeniami i tytułami GSG World – zgodnie z ich aktualną klasyfikacją, udostępnianą na stronie internetowej GSG World.
 8. GSG World udostępnia Partnerom wzory różnych materiałów reklamowych, z możliwością ich pobrania z jego panelu.
 9. Członek Klubu ma prawo oczekiwać ze strony osoby zapraszającej pomocy w zakresie szkolenia i motywacji do podnoszenia umiejętności marketingowych oraz aktywnej współpracy. W przypadku braku możliwości uzyskania takiej pomocy ze strony osoby zapraszającej Członek Klubu ma prawo zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta w formach udostępnionych przez GSG World, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej GSG World.
 10. Partner związany z GSG World umową, o której mowa w § 1 ust. 5, może zawrzeć dodatkowo umowę zlecenie, na podstawie której ma prawo do otrzymywania gratyfikacji z tytułu świadczonych usług organizacji sieci dystrybucyjnej oraz reklamy znaku GSG, na zasadach określonych w Systemie Gratyfikacji, z uwzględnieniem zastrzeżenia w § 1 ust. 7.

§ 4. ZOBOWIĄZANIA I NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

 1. Członek Klubu zobowiązuje się przestrzegać i chronić praw własności intelektualnej GSG World, w tym znaków towarowych, oznaczeń handlowych, praw autorskich oraz innych praw handlowych przysługujących GSG World, w szczególności prawa do znaku GSG.
 2. Członek Klubu, bez jednoznacznej zgody GSG World, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do rejestrowania lub posługiwania się domenami i poddomenami internetowymi zawierającymi w oznaczeniu znak GSG.
 3. Członek Klubu nie jest uprawniony do rejestrowania znaków towarowych oraz posługiwania się znakiem GSG, jego częścią lub modyfikacją, bez zgody GSG World, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy w szczególności wykorzystania znaku do samodzielnego projektowania i drukowania ulotek produktowych, wizytówek i innych materiałów marketingowych.
 4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sieci zorganizowanych i powstałych w wyniku prowadzonej w GSG World działalności w innych systemach MLM/DS.
 5. Członek Klubu zobowiązuje się dbać o dobre imię firmy, a tym samym zobowiązuje się, że nie będzie sprzecznie z obowiązującym prawem rozpowszechniał żadnych informacji mogących spowodować szkodę lub krzywdę po stronie GSG World. Członek Klubu zobowiązuje się nie działać na szkodę GSG World także w inny sposób, w tym w szczególności poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, naruszanie zasad uczciwej konkurencji, ujawnianie i rozpowszechnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GSG World.
 6. Członek Klubu zobowiązuje się do dotrzymania tajemnicy handlowej GSG World, w tym w szczególności poprzez nieujawnianie osobom trzecim, które nie zamierzają zostać Członkami Klubu informacji dotyczących zasad organizacji przedsiębiorstwa GSG World. Przez tajemnicę handlową GSG World rozumie się wszelkie informacje dotyczące GSG World, które mogłyby umożliwić podmiotom trzecim sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami działanie na szkodę GSG World, w tym poprzez nieuczciwe rozpoczęcie działalności konkurencyjnej.
 7. Zobowiązanie Członka Klubu określone powyżej w ust. 5 i 6 obowiązuje przez cały okres trwania umowy i po jej rozwiązaniu.
 8. GSG World zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy na czas wyjaśnień – nie dłuższy niż okres 3 miesięcy – w przypadku, gdy Członek Klubu naruszy zasady określone w § 2 ust. 5 – 6 oraz w § 4 ust. 2 – 6. Zawieszenie Członka Klubu może nastąpić również w wypadku, gdy Członek Klubu dokonuje fikcyjnego nabycia produktów GSG World, mającego na celu wyłącznie uzyskanie korzyści w postaci punktów i gratyfikacji, niepołączonego z rzeczywistym zamiarem nabycia produktów, a polegającego na zamówieniu produktów, uzyskaniu i kolejno świadomym wykorzystaniu z tego tytułu punktów lub gratyfikacji, w tym włącznie z nieodebraniem zamówionych produktów w terminie bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży tych produktów. Zawieszenie może nastąpić niezależnie od naliczenia Członkowi Klubu punktów ujemnych, o których mowa w § 5 ust. 23.
 9. Zawieszenie współpracy następuje poprzez złożenie Członkowi Klubu przez GSG World oświadczenia w formie pisemnej, przesłanego na adres ujawniony w systemie internetowym (panel partnera) i jest skuteczne od kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone. Oświadczenie GSG World zawiera wskazanie powodów, dla których GSG World podejmuje decyzję o zawieszeniu. Członkowi Klubu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wyjaśnień w okresie zawieszenia w odniesieniu do podstaw, wskazanych jako powody zawieszenia. Na skutek zawieszenia współpracy Członek Klubu nie może korzystać w jej okresie z uprawnień określonych niniejszą umową, w tym w szczególności uprawnień i przywilejów określonych w § 3.
 10. Po stwierdzeniu przez GSG World istnienia przesłanek powodujących zawieszenie współpracy, tj. naruszenia niniejszej umowy, GSG World ma prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym następuje wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie Członkowi Klubu przez GSG World oświadczenia w formie pisemnej, przesłanego na adres ujawniony w systemie internetowym (panel partnera). Powyższe nie wyłącza prawa GSG World do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w sytuacji, gdy Członek Klubu rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadku określonym, w ust. 14 poniżej, który zawsze traktowany jest jako rażące naruszenie umowy.
 11. W przypadku niepotwierdzenia zasadności zawieszenia współpracy, po uzupełnieniu zakupu kwalifikacyjnego za okres zawieszenia, wszelkie nienaliczone należności za ten okres zostaną niezwłocznie przywrócone i naliczone, jednak bez prawa ubiegania się o naliczenie odsetek za zwłokę.
 12. Członek Klubu zobowiązany jest do rzetelnego informowania potencjalnych Członków Klubu o możliwościach, jakie wynikają z przystąpienia do Klubu GSG i właściwościach produktów, ułatwiając im dokonanie wyboru z właściwym rozeznaniem oraz swobodą decyzji. Członek Klubu zobowiązuje się w szczególności do rzetelnego wyjaśnienia zasad działania Klubu GSG, przedstawienia zasad rozliczeń, reguł stosowanych w Systemie Gratyfikacji.
 13. Członek Klubu nie może sugerować innym osobom możliwości łatwego wzbogacenia się bez pracy tylko z tytułu samego uczestnictwa w Klubie GSG.
 14. Członek Klubu kategorycznie nie może reklamować i przypisywać produktom właściwości innych niż te, które wynikają z etykiet lub innych aktualnych materiałów GSG World.
 15. Członek Klubu nie może w celach handlowych wprowadzać żadnych zmian na produktach handlowych (oraz pozostałych) i na ich opakowaniach, w szczególności nie wolno mu przerabiać lub usuwać jakichkolwiek numerów i znaków identyfikacyjnych stosowanych na wszystkich produktach. Wszystkie produkty GSG World mogą być rozpowszechniane jedynie w oryginalnych opakowaniach.
 16. Członek Klubu nie może działać na niekorzyść renomy produktów oraz znaków, w tym znaków towarowych GSG; w szczególności bezwzględnie zakazana jest odsprzedaż produktów na straganach i targowiskach. Zakazana jest także odsprzedaż produktów poprzez internet z wykorzystaniem stron internetowych innych, niż oficjalna strona internetowa GSG i jej podstrony udostępniane przez GSG World Członkom Klubu specjalnie na potrzeby oferowania produktów GSG; zakazane jest w szczególności oferowanie produktów GSG na medialnych i innych portalach sprzedażowych (np. Allegro itp.).
 17. Członek Klubu zobowiązany jest chronić swoje dane niezbędne do logowania w panelu GSG. Ponosi on wszelkie ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia tych danych lub udostępnieniem ich osobom trzecim.
 18. Członek Klubu zobowiązuje się do terminowego odbierania przesyłek z zamówionymi produktami i regulowania należności, a w przypadku nieodebrania zamówionych produktów, do pokrycia wszelkich kosztów związanych z próbą dostarczenia, przechowywania oraz zwrotem przesyłki. Nie uchybia to prawu Partnera, jako konsumenta, do odstąpienia od umowy zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.).

§ 5. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ

 1. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego wartość dostępnych środków w wirtualnym portfelu lub punktów jest formą szacowania wewnętrznych jednostek rozrachunkowych i nie stanowi samoistnej podstawy do wypłaty prowizji, udzielenia opustu lub wypłaty wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.
 2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest wyłącznie prognozą i nie może stanowić podstawy wysuwania roszczeń przez Członka Klubu względem GSG World.
 3. Warunkiem naliczenia gratyfikacji wynikających z Systemu Gratyfikacji jest dokonanie przez Członka Klubu zakupu kwalifikacyjnego w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy naliczenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Naliczenie gratyfikacji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rejestracja zestawu aktywacyjnego, nie jest warunkowane zakupem kwalifikacyjnym.
 5. Odpowiednia wartość przysługujących należności finansowych netto, zostanie przekazana do wirtualnego portfela w panelu Członka Klubu w terminie do 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku, w którym z Partnerem zawarto umowę współpracy, o której mowa w § 1 ust. 5 (Deklaracja Partnerska), GSG World umożliwia rozliczanie wszelkich należności, wynikających z Systemu Gratyfikacji w formie opustów. Po zawarciu z tym Partnerem dodatkowej umowy zlecenia, o której mowa w § 1 ust. 7, GSG World umożliwia rozliczanie należności wynikających z Systemu Gratyfikacji także w formie przelewów.
 7. W przypadku, w którym z Partnerem Biznesowym, zawarto umowę współpracy, o której mowa w § 1 ust. 6 (Umowa Partnerska), GSG World zobowiązuje się rozliczać wszelkie należności pieniężne, wynikające z Systemu Gratyfikacji w formie przelewów i/lub opustów.
 8. Rozliczenie należności w formie przelewu, następuje po zleceniu wypłaty w panelu Członka Klubu.
 9. Po pierwszym zleceniu wypłaty, rozliczeniu podlegają należności za okres od uzyskania pierwszych środków w wirtualnym portfelu, po czym portfel ten ulega wyzerowaniu. Przy kolejnych zleceniach wypłaty, rozliczane są środki za okres od ostatniego wyzerowania portfela.
 10. Członek Klubu, z którym zawarto umowę, o której mowa w § 1 ust. 6 lub ust. 7 dokonuje zlecenia wypłaty nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 11. Wszelkie zgromadzone w wirtualnym portfelu środki powinny zostać zlecone do wypłaty najpóźniej w terminie do 31 stycznia następnego roku; po tym terminie będą rozliczane wyłącznie w formie opustu. Należności zgromadzone w wirtualnym portfelu, wynikające z Systemu Gratyfikacji mogą być wykorzystane w ciągu 6 kolejnych miesięcy od ich przyznania (naliczenia w wirtualnym portfelu).
 12. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z możliwością dokonania zlecenia wypłaty za pośrednictwem panelu, Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do GSG World usterkę (drogą telefoniczną, email lub w formie pisemnej).
 13. W celu wypłacenia należności w formie przelewu:
  1. GSG World, w ramach samofakturowania, wystawi Członkowi Klubu fakturę i przekaże ją w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu. Następnie Członek Klubu poprzez panel dokonuje akceptacji faktury. Członek Klubu ma prawo zaakceptować fakturę wystawioną w trybie samofakturowania, albo ją odrzucić w terminie miesiąca od daty jej wystawienia lub – w przypadku braku możliwości samofakturowania
  2. GSG World udostępni Członkowi Klubu za pośrednictwem panelu, projekt faktury w formie elektronicznej. Członek Klubu zobowiązany jest w terminie 7 dni dostarczyć do GSG World fakturę (w formie papierowej lub elektronicznej) wystawioną nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego ona dotyczy (zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o podatku VAT).
 14. Faktura wystawiona przez Członka Klubu powinna zawierać wskazanie nazwy wykonanej usługi w następującym brzmieniu: „Organizacja Sieci Dystrybucyjnej oraz reklama znaku GSG”.
 15. Członkowi Klubu, o którym mowa w § 1 ust. 6 lub ust. 7, GSG World na podstawie faktury zobowiązuje się do wypłaty gratyfikacji w wysokościach wynikających z Systemu Gratyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 19.
 16. Jeżeli Partner Biznesowy jest podatnikiem czynnym podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT i zaznaczył ten fakt w swoim panelu, kwoty gratyfikacji do wypłaty powiększane są o kwotę należnego podatku VAT. W pozostałych przypadkach, wartość naliczonych do wypłaty gratyfikacji jest wartością brutto.
 17. Kwoty należne do wypłaty na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust.7, pomniejszane będą o wynikające z przepisów prawa należne składki i podatki.
 18. W przypadku braku akceptacji faktury przez Członka Klubu, o czym mowa w ust. 13 lit. a), w terminie miesiąca od daty wystawienia faktury przez GSG World, zlecenie wypłaty kwoty, na którą opiewa ta faktura, staje się bezskuteczne.
 19. Jeżeli Członek Klubu nie dostarczy faktury, o której mowa w ust. 13 lit. b) do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura, zlecenie wypłaty kwoty z nią związanej, staje się bezskuteczne.
 20. W przypadkach wymienionych w ust. 18 i 19 uprzednio zlecona do wypłaty kwota zostanie zwrócona do wirtualnego portfela w panelu członka klubu.
 21. Płatność należności dokonywana będzie wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie, o której mowa w § 1 ust. 6 lub ust. 7, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty odpowiednio akceptacji lub otrzymania faktury, o czym mowa w ust. 13 lit. a) i b).
 22. Za dzień faktycznej płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek GSG World.
 23. W przypadku, gdy Członek Klubu odstąpi od umowy sprzedaży produktów zawartej w poprzednim okresie rozliczeniowym, punkty o wartości zwróconego towaru zostaną zminusowane (na saldzie ujemnym), a gratyfikacje naliczone za tamten okres zostaną zawieszone do czasu wyzerowania salda punktów (dokonania zakupu o wartości punktowej równej zwrotowi).
 24. W przypadku, o którym mowa w ust. 23 zakup kwalifikacyjny liczony jest od uzyskania zerowego salda punktów.
 25. Członek Klubu wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia z należności na rzecz ewentualnie powstałych i uznanych zobowiązań w stosunku do GSG World.

§ 6. CESJA PRAW

 1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy może nastąpić na wniosek Członka Klubu, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody GSG wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Przypisany Członkowi Klubu numer ID może podlegać umownej cesji bądź wstąpieniu osoby spokrewnionej w miejsce byłego Członka Klubu GSG wyłącznie w przypadku indywidualnie wyrażonej zgody GSG World. Zgoda GSG World dokonywana jest na zasadzie swobodnego uznania, bez konieczności uzasadniania decyzji.
 3. W przypadku śmierci Członka Klubu mają zastosowanie przepisy prawa spadkowego.

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy współpracy w każdym czasie, przy czym GSG World ma prawo wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów. Za ważne powody rozumie się w szczególności naruszenia postanowień OZW.
 2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i skutkuje rozwiązaniem umowy z końcem okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu wypowiedzenia.
 3. W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy z GSG World, GSG World gwarantuje, że Członkowi Klubu przysługują uprawnienia wynikające z art. 17c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, z późn. zm.), co skutkuje skorygowaniem i rozliczeniem wypłaconych przez GSG World w tym okresie należności.
 4. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Członka Klubu postanowień umowy współpracy, GSG World przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez obowiązku uprzedniego wzywania do zaniechania naruszeń. Za rażące naruszenie postanowień umowy współpracy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień § 4 OZW.
 5. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 4 stanowić może podstawę do wstrzymania wypłaty należności oraz wystąpienia z roszczeniami o naprawienie szkody, w szczególności Członek Klubu może zostać zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, na jakie została narażona GSG World.
 6. GSG World przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli wobec Partnera Biznesowego:
  1. wszczęto postępowanie egzekucyjne lub
  2. postawiono prowadzone przez niego przedsiębiorstwo w stan likwidacji lub
  3. zaprzestał on płacenia swoich długów w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego lub
  4. do właściwego sądu złożono wniosek o upadłość Partnera Biznesowego, jednakże jedynie przed ogłoszeniem upadłości.
 7. Rozwiązanie umowy współpracy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 8 Umowy Partnerskiej (w przypadku jej zawarcia) oraz z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 skutkuje:
  1. trwałym usunięciem lokalizacji,
  2. usunięciem nadanego Numeru ID,
  3. utratą możliwości ponownego zarejestrowania w uprzedniej lokalizacji (po rozwiązaniu umowy ponowna rejestracja jest możliwa wyłącznie w nowej lokalizacji, na zasadach określonych w § 2 ust. 12).
 8. Członek Klubu będący w strukturze bezpośrednio pod usuwanym Członkiem Klubu, zostanie umieszczony o jedno ogniwo wyżej.
 9. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku braku dokonania jakiegokolwiek zakupu produktu handlowego w ciągu 9 miesięcy od dokonania ostatniego zakupu przez Członka Klubu; w takim wypadku rozwiązanie umowy następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym upływa powyższy termin 9 miesięcy od dokonania ostatniego zakupu.

§ 8. OCHRONA INFORMACJI

 1. Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez GSG World oraz dla potrzeb związanych z realizacją zawartej umowy oraz dla celów marketingowych.
 2. Członek Klubu GSG przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mu prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Członek Klubu ma prawo w szczególności do wglądu do swoich danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem danych osobowych jest GSG World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000606257, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się nr NIP: 8992785467 oraz nr REGON: 363909551.
 3. Wycofanie przez Członka Klubu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy, zgodnie z § 7 ust. 2.
 4. Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie od GSG World informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 5. Członek Klubu oświadcza, iż w przypadku wejścia w posiadanie danych osobowych innych Członków Klubu, zobowiązuje się on przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zobowiązuje się do nie ujawniania danych osobowych podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wniosek Członka Klubu zawarta umowa współpracy, o której mowa w § 1 ust. 5 może zostać w każdym czasie z początkiem okresu rozliczeniowego zastąpiona umową, o której mowa w § 1 ust. 6, i odwrotnie, z zachowaniem nadanego numeru ID i lokalizacji w strukturze.
 2. Członek Klubu nie jest pracownikiem, agentem, przedstawicielem ani pełnomocnikiem GSG World, działa na własny koszt i własne ryzyko. Nie jest dopuszczalne posługiwanie się przez Członka Klubu określeniami typu „wspólnik”, „właściciel”, „współwłaściciel” lub „udziałowiec”, „reprezentant”, „przedstawiciel” , „pracownik” i innymi określeniami podobnymi, sugerującymi inne, niż określone umową powiązanie prawne Członka Klubu z GSG World.
 3. Członek Klubu nie jest upoważniony do podejmowania działań w imieniu GSG World, w szczególności przyjmowania jakichkolwiek płatności, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.
 4. GSG World nie udziela żadnemu Członkowi Klubu wyłączności na dany teren.
 5. GSG World zezwala działać wszystkim Członkom Klubu na terenie RP oraz w innych krajach, pod warunkiem dostosowania się do ustawodawstwa danego kraju.
 6. Niniejszym GSG World wskazuje, że określane przez GSG World ceny detaliczne produktów są sugerowanymi przez GSG World cenami detalicznymi. Mając na względzie politykę GSG World co do zachowania prestiżowego charakteru produktów, GSG World sugeruje, aby Członkowie Klubu odsprzedawali produkty w cenach detalicznych określonych w materiałach GSG World (w katalogach, cennikach oraz na stronie internetowej GSG World).
 7. Prezentowane przez GSG World mechanizmy i praktyczne rozwiązania nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich Członków Klubu i są uzależnione od konkretnych uwarunkowań rynkowych, które winny być ocenianie indywidualnie przez samego Członka Klubu.
 8. GSG World nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialna za niepowodzenia gospodarcze Członka Klubu lub jego wyniki finansowe, w szczególności w przypadku, gdy nie odpowiadają one zakładanym wielkościom obrotu.
 9. Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja dostarczana będzie na piśmie lub drogą elektroniczną drugiej stronie na adres korespondencyjny Członka Klubu (podany w umowie o współpracy lub zmieniony później w panelu). Postanowienia niniejszego ustępu w zakresie korespondencji elektronicznej nie uchybiają postanowieniom niniejszych Ogólnych Zasad Współpracy, w których wymagana jest forma pisemna, w tym forma pisemna pod rygorem nieważności.
 10. Członek Klubu jest zobowiązany do aktualizacji swojego adresu w panelu partnera. Wszelka korespondencja awizowana będzie przesłana na podany w panelu adres korespondencyjny ujawniony w panelu partnera na stronie internetowej GSG World. Zaniedbanie przez Członka Klubu podania aktualnego adresu powoduje, że wszelka korespondencja będzie skutecznie kierowana na widniejący adres w panelu partnera.
 11. Prawem właściwym dla uregulowań zawartych w umowie o współpracy jest prawo polskie.
 12. Niniejsze Ogólne Zasady Współpracy nie stanowią oferty lub przyrzeczenia zawarcia Umowy Partnerskiej lub jakiejkolwiek innej umowy.
 13. GSG World zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Ogólnych Zasad Współpracy poprzez podanie nowego brzemienia Ogólnych Zasad Współpracy na stronie internetowej GSG World. Zmiany wchodzą w życie z momentem akceptacji przez Członka Klubu. Niezaakceptowanie zmian przez Członka Klubu powoduje wygaśnięcie umowy z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zmiany zostały przedstawione Członkowi Klubu do akceptacji na stronie internetowej GSG World.
 14. W sprawach nie uregulowanych, do których nie odnoszą się również zapisy innych dokumentów GSG World, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejsze Ogólne Zasady Współpracy obowiązują od dnia 10.03.2017 r.